મીઠા ભગત

કીધી મુને ઘેલી ઓધા, કીધી મુને ઘેલી, હે કાનુડે કામણગારે, કીધી મુને ઘેલી. સાળુડાની શુદ્ધબુધ ભૂલી, ભાંગ પીધી મેં લીલી.