થાળ

પ્રસ્તુત છે થાકોરજીની થાળ. ગાયક છે શ્રી મતિ હર્ષા જોશી.