કડવા ભગત

ગુરુજી મારા હેઠે ધરતી ને ઉપર આભ, આભે તે કેમ ચડિયે રે? એવા માયાથી ભરેલા અસબાબ, સત્સંગ કેમ કરિયે રે? ગુરુજી મારા ઊંચા રે પર્વત હેઠે ગામ, પર્વત કેમ ચડિયે રે?