ગંગાસતી

સરળ ચિત્ત રાખી નિરમળ રે'વું ને આણવું નહીં અંતરમાં અભિમાન રે, પ્રાણીમાત્રમાં સમદ્રષ્ટિ રાખવી ને અભ્યાસે જીતવો અપાન રે... સરળ ચિત્ત