સ્વામી પરમાનંદ

સ્વામી પરમાનંદ દ્વારા હરિદ્વારમાં "આત્મ દર્શન" વિષય પર કરવામાં આવેલ પ્રવચન. ભાગ ૧