શંભુ ચરણે પડી - સંગીત સાથે

શંભુ ચરણે પડી, માંગુ ઘડી એ ઘડી, દુઃખ કાપો;
       દયા કરી શિવ દર્શન આપો.
 
તમે ભક્તોના દુઃખ હરનારા, શુભ સૌનું સદા કરનારા;
હું તો મંદ મતિ, તારી અકળ ગતિ, કષ્ટ કાપો,
       દયા કરી શિવ દર્શન આપો.
 
અંગે ભસ્મ સ્મશાનની ચોળી, સંગે રાખો સદા ભૂતટોળી;
ભાલે તિલક કર્યું, કંઠે વિષ ધર્યું, અમૃત આપો,
       દયા કરી શિવ દર્શન આપો.
 
નેતિનેતિ જ્યાં વેદ વદે છે, મારું ચિતડું ત્યાં જવા ચાહે છે;
સાર જગમાં છે તું, વસુ તારામાં હું, શક્તિ આપો,
       દયા કરી શિવ દર્શન આપો.
 
હું તો એકલ પંથી પ્રવાસી, છતાં આત્મા કેમ ઉદાસી;
થાક્યો મથી મથી, કારણ મળતું નથી, સમજણ આપો,
       દયા કરી શિવ દર્શન આપો.
 
આપો દ્રષ્ટિમાં તેજ અનોખું, સારી સૃષ્ટિને શિવરૂપ દેખું;
મારા મનમાં વસો, હૈયે આવી વસો, શાંતિ આપો,
       દયા કરી શિવ દર્શન આપો.