અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રીહરિ - નરસિંહ મહેતા

અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રીહરિ,
        જુજવે રૂપે અનંત ભાસે...
દેહમાં દેવ તું, તેજમાં તત્ત્વ તું,
        શૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદ ભાસે...
અખિલ બ્રહ્માંડમાં...
 
પવન તું પાણી તું, ભૂમિ તું ભુધરા,
        વૃક્ષ થઈ ફૂલી રહ્યો આકાશે,
વિવિધ રચના કરી અનેક રસ લેવા ને,
        શિવ થકી જીવ થયો એ જ આશે...
અખિલ બ્રહ્માંડમાં...
 
વેદ તો એમ વદે, શ્રૃતિ સ્મૃતિ શાખ દે,
        કનક કુંદળ વિષે ભેદ નો' હોયે,
ઘાટ ઘડ્યા પછી રૂપ નામ જૂજવા,
        અંતે તો હેમનું હેમ હોયે...
અખિલ બ્રહ્માંડમાં...
 
ગ્રંથ ગરબડ કરી, વાત નવ કરી ખરી,
       જેહને જે ગમે તેને પૂજે,
મન-વચન-કર્મથી આપ માની લહે,
       સત્ય છે એજ મન એમ સૂઝે...
અખિલ બ્રહ્માંડમાં...
 
વૃક્ષમાં બીજ તું, બીજમાં વૃક્ષ તું,
        જોઉ પટંતરે એ જ ભાશે,
ભણે નરસૌંયો એ મન તણી શોધના,
        પ્રીત કરું પ્રેમથી પ્રગટ થાશે...
અખિલ બ્રહ્માંડમાં...